ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

               มาตรา 127 เอกสารมหาชนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำขึ้นหรือรับรอง หรือสำเนาอันรับรองถูกต้องแห่งเอกสารนั้น และเอกสารเอกชนที่มีคำพิพากษาแสดงว่าเป็นของแท้จริงและถูกต้องนั้น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นของแท้จริงและถูกต้อง เป็นหน้าที่ของคู่ความฝ่ายที่ถูกอ้างเอกสารนั้นมายัน ต้องนำสืบความไม่บริสุทธิ์หรือความไม่ถูกต้องแห่งเอกสาร

 

หมายเหตุ

               เอกสารหมาชน คือ เอกสารที่เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนได้ตรวจดูและอ้างอิงเป็นพยานหลักฐานได้(ฎีกาที่ 359/2538)

               เอกสารมหาชน ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน(ฎีกาที่ 7272/2562), หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(ฎีกาที่ 8106/2560), สูติบัตรกับสำเนาทะเบียนบ้าน(ฎีกาที่ 9313/2559), แบบบันทึกการสอบสวนสิทธิและพิสูจน์การทำประโยชน์เพื่อออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) หรือ น.ส.1 ก.(ฎีกาที่ 10807/2559), โฉนดที่ดินกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์(ฎีกาที่ 9456/2558), แบบบันทึกการสอบสวนการโอนมรดกของเจ้าพนักงานที่ดิน(ฎีกาที่ 4626/2558), หนังสือสัญญาขายฝากที่ดินโดยเจ้าหน้าที่ที่ดินเป็นผู้จัดทำเป็นเอกสารมหาชน(ฎีกาที่ 1501/2554), โฉนดที่ดินและสารบัญจดทะเบียนโฉนดที่ดิน(ฎีกาที่ 2115/2551), แผนที่ในหนังสือรับรองการทำประโยชน์(ฎีกาที่ 389/2541), หนังสือสัญญาให้ที่ดินที่ทำต่อเจ้าพนักงานที่ดิน(ฎีกาที่ 4586/2540), เอกสารการจดทะเบียนจำนองที่ดิน(ฎีกาที่ 9239/2539), สำนวนคดีของศาลในคดีเรื่องอื่น(ฎีกาที่ 7404/2538), ทะเบียนการหย่าและบันทึกข้อตกลงต่อท้ายทะเบียนการหย่า(ฎีกาที่ 359/2538), ใบสำคัญการสมรส(ฎีกาที่ 235/2538), บัญชีผู้ถือหุ้น สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและคำขอแก้ไขจดทะเบียนเพิ่มเติมกรรมการ(ฎีกาที่ 1430/2537), ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม(ฎีกาที่ 949/2537), ทะเบียนที่ราชพัสดุ(ฎีกาที่ 770/2551), แผนที่ระวาง(ฎีกาที่ 120/2499)

               ไม่เป็นเอกสารมหาชน ได้แก่ รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี(ฎีกาที่ 2575/2552), คำร้องขอฝากขัง(ฎีกาที่ 1019/2522)