บรรณานุกรม

เอกสารภาษไทย

หนังสือ

กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล. กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2560.

กำชัย จงจักรพันธ์. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยระยะเวลา. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์พลสยาม พริ้นติ้ง(ประเทศไทย), 2551.

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 4. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2557.

ไกรฤกษ์ เกษมสันต์. รวมคำบรรยายสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เล่ม 10 สมัย 69.

ธีระ สิงหพันธุ์. กฎหมายอาญาภาค 1. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2562.

บัญญัติ สุชีวะ. คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์. พิมพ์ครั้งที่ 17. กรุงเทพมหานครสำนักพิมพ์บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2559.

ประสพสุข บุญเดช. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยครอบครัว. พิมพ์ครั้งที่ 22. กรุงเทพฯ: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2559.

ปัญญา ถนอมรอด. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2560.

ไผทชิต เอกจริยกร. คำอธิบาย เช่าทรัพย์-เช่าซื้อ. พิมพ์ครั้งที่ 20. กรุงเทพมหานครสำนักพิมพ์วิญญูชน, 2560.

ไผทชิต เอกจริยกร. ตัวแทน-นายหน้า. พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2559.

ไพบูลย์ วนพงษ์ทิพากร. หลักกฎหมายอาญา เล่ม 2. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์บริษัท กรุงสยาม พัลลิชชิ่ง จำกัด เนติบัณฑิตยสภา, 2559.

ไพโรจน์ วายุภาพ. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหนี้. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2561.

พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น. คำอธิบายกฎหมายแรรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์. พิมพ์  ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2561.

เพ็ง เพ็งนิติ. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยงข้อง. พิมพ์ครั้งที่ 10 – ฉบับปรับปรุงใหม่. กรุงเทพฯ: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา, 2560.

รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์. คำอธิบายสิบทฤษฎี ผิดกรรมเดียว หรือหลายกรรม ทำผิดหลายอย่าง หลายวันเวลา แต่ผิดกรรมเดียว ทำผิดอย่างเดียว วันเวลาเดียว กลับผิดหลายกรรม รวมหลายอย่าง คำพิพากษาฎีกาที่กลับตาลปัตร. กรุงเทพฯสำนักพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2559.

วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์. กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 1. ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แสงจันทร์การพิมพ์, 2563.

วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์. กฎหมายวิแพ่งพิสดาร เล่ม 1. ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แสงจันทร์การพิมพ์, 2563.

ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์. คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 22. กรงเทพฯสำนักพิมพ์วิญญูชน, 2561.

สมจิตร์ ทองศรี. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ทรัพย์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2559.

สมชัย ฑีฑาอุตมากร. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2561.

สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่. คำอธิบายพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และประมวลกฎหมายที่ดิน ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์บัณฑิตอักษร,2560.

สหัส สิงหวิริยะ. คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยที่ดิน. พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2553.

สุปัน พูลพัฒน์. คำอธิบายเรียงมาตราประมวลกฎหมายอาญา,ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์, 2506.

สุพิศ ปราณีตพลกรัง. กฎหมาย ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2560.

สุพิศ ปราณีตพลกรัง. หลักและทฤษฎีกฎหมายแพ่ง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2560.

หยุด แสงอุทัย. กฎหมายอาญา ภาค 2-3. ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพมหานครสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.

เอื้อน ขุนแก้ว. กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์บริษัท   กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2561.


วิทยานิพนธ์วิจัย

ฉาดฉาน นิลกำแหง. “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินของประชาชนในเขตป่า    สงวน.” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543.

ดรัญพงศ์ อภิรมย์วิไลชัย. “ การค้นบุคคลในที่สาธารณสถาน.” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2555.

ภาคภูมิ โกกะอินทร์. “ หลักความเสมอภาคในระบบกฎหมายไทย. ” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.

นริสสรา อิงคศิริ. “ ปัญหาข้อห้ามเรียกทรัพย์ที่ชำระหนี้ไปโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีตามหลักลาภมิควรได้. ” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.

รัชยา ภักดีจิตต์. “ องค์การมหาชนของไทย: การศึกษากลไกและกระบวนการบริหารตาม  หลักธรรมาภิบาล.” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550.

สรรเสริญ อัจจุตมานัส. “ ปัญหาการบุกรุกทำลายป่ากับกับการแก้ไขโดยวิธีการปฏิรูปที่ดิน.” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544.

สุวิทย์ วิจิตรโสภา. “ ปัญหาเขตอำนาจศาลในคดีพิพาทเกี่ยวกับการใช้อำนาจหรือการดำเนินการทางปกครองในเรื่องที่มีประเด็นเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน.” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553.

สราวุธ ไกรลาศศิริ. “สิทธิครอบครองในที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และประมวลกฎหมายที่ดิน.” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.

สมศิริ ธีระภาพ. รายงานการวิจัย เรื่อง การกำหนดสิทธิในที่ดินของไทยกรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2556.

อนุวรรตน์ โหมดพริ้ง. “แนวทางการพัฒนากฎหมายเพื่อกระจายการถือครองที่ดิน.” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542.

อำนาจ อาดำ. “ปัญหาและมาตรการแก้ไขการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย: ศึกษาเฉพาะกรณีหนังสือรับรองการทำประโยชน์.” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539.