ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

               มาตรา 19 ในกรณีดังต่อไปนี้

               (1) เป็นการไม่แน่ว่าการกระทำผิดอาญาได้กระทำในท้องที่ใดในระหว่างหลายท้องที่

               (2) เมื่อความผิดส่วนหนึ่งกระทำในท้องที่หนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งในอีกท้องที่หนึ่ง

               (3) เมื่อความผิดนั้นเป็นความผิดต่อเนื่องและกระทำต่อเนื่องกันในท้องที่ต่าง ๆ เกินกว่าท้องที่หนึ่งขึ้นไป

               (4) เมื่อเป็นความผิดซึ่งมีหลายกรรม กระทำลงในท้องที่ต่าง ๆ กัน

               (5) เมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผู้ต้องหากำลังเดินทาง

               (6) เมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผู้เสียหายกำลังเดินทาง

               พนักงานสอบสวนในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดที่เกี่ยวข้องมีอำนาจสอบสวนได้

               ในกรณีข้างต้นพนักงานสอบสวนต่อไปนี้ เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวน

               (ก) ถ้าจับผู้ต้องหาได้แล้ว คือพนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่จับได้อยู่ในเขตอำนาจ

               (ข) ถ้าจับผู้ต้องหายังไม่ได้ คือพนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่พบการกระทำผิดก่อนอยู่ในเขตอำนาจ

 

หมายเหตุ

               พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ หมายถึง พนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจสรุปสำนวนและทำความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการพร้อมด้วยสำนวนความ

 

พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ พิจารณาจาก

               1. ความผิดเกิดขึ้นในท้องที่เดียว หรือ ในหลายท้องที่

               2. ความผิดเกิดขึ้นในท้องที่เดียวดูมาตรา 18 หากความผิดเกิดขึ้นในหลายท้องที่ดูมาตรา 19 

 

               ข้อสังเกต

               1. ท้องที่ที่จับผู้ต้องหาได้ต้องเป็นท้องที่เดียวกันกับตามมาตรา 19 (1) – (6) 

               2. ในกรณีจับผู้ต้องหาได้ แต่ปรากฏว่าได้มีการร้องทุกข์ไว้อีกท้องที่หนึ่ง ท้องที่ที่รับคำร้องทุกข์ไว้ ถือว่าเป็นท้องที่ที่พบการกระทำความผิดก่อน และเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ

               3. ในท้องที่ที่พบการกระทำความผิดก่อน ได้เริ่มทำการสอบสวนแล้วตั้งแต่จับจำเลยยังไม่ได้ ต่อมาจับจำเลยได้ในอีกท้องที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกัน พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคือ พนักงานสอบสวนที่พบการกระทำความผิดก่อน(ฎีกาที่ 4512/2530)