ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

                    มาตรา 32 เมื่อพนักงานอัยการและผู้เสียหายเป็นโจทก์ร่วมกัน ถ้าพนักงานอัยการเห็นว่าผู้เสียหายจะกระทำให้คดีของอัยการเสียหาย โดยกระทำหรือละเว้นกระทำการใด ๆ ในกระบวนพิจารณา พนักงานอัยการมีอำนาจร้องต่อศาลให้สั่งผู้เสียหายกระทำหรือละเว้นกระทำการนั้น ๆ ได้

 

หมายเหตุ

                    ฎีกาที่ 5319/2539 โจทก์ร่วมถึงแก่ความตายในระหว่างพิจารณาผู้ร้องยื่นคำร้องขอเข้าดำเนินคดีต่างผู้ตายปรากฏว่าผู้ร้องเป็นภริยาจำเลยอาจทำให้พยานหลักฐานโจทก์เสียหายได้จึงไม่เป็นการสมควรที่จะอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าดำเนินคดีต่างโจทก์ร่วมผู้ตาย

                    หมายเหตุ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ผู้ร้องเป็นภริยาจำเลย ประกอบกับโจทก์คัดค้านว่าอาจทำให้พยานหลักฐานของโจทก์เสียหาย ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าดำเนินคดีต่างโจทก์ร่วมผู้ตาย แต่อนุญาตให้ น. เข้าดำเนินคดีต่างโจทก์ร่วมผู้ตายต่อไป