ประมวลกฎหมายอาญา

               มาตรา 151 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

 

หมายเหตุ

               ฎีกาที่ 6204/2560 เจ้าพนักงานผู้กระทำความผิดตาม ป.อ. มาตรา 151 ต้องมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ และใช้อำนาจในตำแหน่งแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายจากตัวทรัพย์นั้น โดยไม่ได้เอาตัวทรัพย์ไป ไม่ใช่เพียงแต่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์นั้นเท่านั้น

               ฎีกาที่ 7162 – 7163/2561 จำเลยที่ 1 ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในการซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและอาคารศูนย์ประสานงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพียงแต่ดำเนินการให้มีการก่อสร้างอาคารดังกล่าวตามโครงการก่อสร้างที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบในฐานะที่จำเลยที่ 1 ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย จำเลยที่ 1 ไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151