ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

               มาตรา 41 ภูมิลำเนาย่อมเปลี่ยนไปด้วยการย้ายถิ่นที่อยู่ พร้อมด้วยเจตนาปรากฏชัดแจ้งว่าจะเปลี่ยนภูมิลำเนา

 

หมายเหตุ

               (รอการอัพเดทคำพิพากษาศาลฎีกา)