ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

               มาตรา 46 ภูมิลำเนาของข้าราชการ ได้แก่ถิ่นอันเป็นที่ทำการตามตำแหน่งหน้าที่ หากมิใช่เป็นตำแหน่งหน้าที่ชั่วคราวชั่วระยะเวลาหรือเป็นเพียงแต่งตั้งไปเฉพาะการครั้งเดียวคราวเดียว

 

หมายเหตุ

               (รอการอัพเดทคำพิพากษาศาลฎีกา)