ประมวลกฎหมายอาญา

               มาตรา 9 เจ้าพนักงานของรัฐบาลไทยกระทำความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 147 ถึงมาตรา 166 และมาตรา 200 ถึงมาตรา 205 นอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร

 

หมายเหตุ

               ฎีกาที่ 1035/2464 อุปทูตทำหน้าที่ในต่างประเทศยักยอกเงินราชการผิดมาตรา 147 ลงโทษในราชอาณาจักรได้