ประมวลกฎหมายอาญา

               มาตรา 362 ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น เพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเข้าไปกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

หมายเหตุ

               ฎีกาที่ 3119/2565 ความผิดฐานบุกรุก จําเลยจะต้องกระทำโดยมีเจตนาบุกรุกด้วย กล่าวคือ จําเลยจะต้องรู้ว่าที่ดินที่หาว่าจําเลยบุกรุกนั้นเป็นของโจทก์ 

               โจทก์และจําเลยต่างนําสืบโต้แย้งกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้แน่ชัดว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ การที่จําเลยว่าจ้างให้ ฉ. นํารถไถเข้าไปไถที่ดินพิพาท จึงเป็นการกระทำเชื่อโดยสุจริตว่า ที่ดินพิพาทเป็นของจําเลย และจําเลยมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าไปหรือว่าจ้างคนอื่นเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทได้ จําเลยจึงไม่มีเจตนาก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดด้วยการจ้างวานให้บุกรุกเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น