ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

               มาตรา 379 ถ้าลูกหนี้สัญญาแก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้ก็ดี หรือไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควรก็ดี เมื่อลูกหนี้ผิดนัดก็ให้ริบเบี้ยปรับ ถ้าการชำระหนี้อันจะพึงทำนั้นได้แก่งดเว้นการอันใดอันหนึ่ง หากทำการอันนั้นฝ่าฝืนมูลหนี้เมื่อใด ก็ให้ริบเบี้ยปรับเมื่อนั้น

 

หมายเหตุ

               ฎีกาที่ 2485/2565 ข้อตกลงตามสัญญากู้เงินที่ว่า หากประพฤติผิดเงื่อนไขในสัญญาผิดนัดไม่ชําระหนี้ยินยอมให้คิดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็นดอกเบี้ยผิดนัดตามอัตราผิดนัดสูงสุดที่ธนาคารผู้ให้กู้ประกาศ เป็นกรณีที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าว่าหากผู้กู้ผิดนัดไม่ชําระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ ผู้กู้ยอมให้คิดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นได้ตามสัญญากู้ยืม อัตราดอกเบี้ยผิดนัดนี้เป็นเบี้ยปรับตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 379