ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

               มาตรา 353 ในกรณีตามมาตรา 351 (2) ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติดังต่อไปนี้

               (1) รายงานต่อศาลเพื่อมีคำสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบริวาร และให้ศาลมีอำนาจสั่งจับกุมและกักขังได้ทันที ในกรณีเช่นว่านี้ ให้นำบทบัญญัติมาตรา 363 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

               (2) ปิดประกาศให้บุคคลที่อยู่อาศัยหรือครอบครองทรัพย์นั้นซึ่งอ้างว่ามิได้เป็นบริวารของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ยื่นคำร้องต่อศาลภายในกำหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันปิดประกาศแสดงว่าตนมีอำนาจพิเศษในการอยู่อาศัยหรือครอบครองทรัพย์นั้น

               เมื่อมีการจับกุมลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบริวารตาม (1) แล้ว หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวหลบหนีไปจากทรัพย์นั้นแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการตามมาตรา 352

 

หมายเหตุ

               ฎีกาที่ 1654/2563 เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศแจ้งให้จําเลยทั้งสี่และบริวารขนย้ายทรัพย์สินและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินพิพาท จําเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ไม่ออกไปจากที่ดินพิพาทเจ้าพนักงานบังคับคดีมีหนังสือถึงศาลชั้นต้นให้จับกุมและกักขังจําเลยทั้งสี่ ศาลชั้นต้นหมายเรียกจําเลยทั้งสี่มาสอบถาม เช่นนี้ ศาลชั้นต้นมีอำนาจสั่งจับกุมและกักขังได้ทันทีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 353 (1) โดยหาจําต้องดำเนินการไต่สวนเจ้าพนักงานบังคับคดีและโจทก์ให้ได้ความเสียก่อนที่จะมีการออกคำสั่งกักขังจําเลยที่ 1 กับพวกไม่