ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

               มาตรา 9 ในกรณีดังกล่าวในมาตราก่อนนั้น ถ้าศาลใดศาลหนึ่งได้พิพากษาคดีแล้ว และได้มีการยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษานั้น คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ ขอให้มีคำสั่งให้งดการพิจารณาคดีชั้นอุทธรณ์นั้นไว้ก่อนจนกว่าอีกศาลหนึ่งจะได้พิพากษาคดีอีกเรื่องหนึ่งเสร็จแล้วก็ได้ และถ้าได้มีการอุทธรณ์คดีเรื่องหลังนี้ก็ให้ศาลอุทธรณ์รวมวินิจฉัยคดีทั้งสองนั้นโดยคำพิพากษาเดียวกัน ถ้าคดีเรื่องหลังนั้นไม่มีอุทธรณ์ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 146

 

หมายเหตุ

               คำสั่งคำร้องที่ 498/2522 แม้คดีทั้งสองเรื่องจะมีประเด็นอย่างเดียวกันอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลฎีกาด้วยกันถ้าไม่มีเหตุสมควรแล้วศาลจะไม่รวมวินิจฉัยคดีทั้งสองนั้นโดยคำพิพากษาเดียวกันก็ได้