ประมวลกฎหมายอาญา

               มาตรา 1 ในประมวลกฎหมายนี้

               (1) “โดยทุจริต” หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง หรือผู้อื่น

 

คำอธิบาย

               โดยทุจริต เป็นเจตนาพิเศษ

               ความหมายของคำว่า “ประโยชน์” มีความหมายอยู่ 2 ประการ กล่าวคือ

               ความเห็นประการที่ 1 “ประโยชน์” หมายความถึงประโยชน์ในทางจิตใจ เช่น ความพึงพอใจจากการกระทำต่อทรัพย์  ไม่ว่าจะเป็นโกรธแค้นเจ้าของทรัพย์จึงเอารูปเขาไปเผาเสีย เป็นต้น

               ความเห็นประการที่ 2 “ประโยชน์” หมายความถึงประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินเท่านั้น ซึ่งจะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ คือ

                              ( 1 ) อยากได้ตัวทรัพย์นั้นเอง เพราะทรัพย์นั้นอาจมีคุณค่าในทางจิตใจ เช่น อยากได้ก้อนหินที่เก็บมาจากยอดภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย

                              ( 2 ) อยากได้คุณค่าในทางเศรษฐกิจของทรัพย์นั้น เช่น เจตนาเอาหมวกของผู้อื่นไปใช้เพียง 20 วัน

 

               จำเลยเอาทรัพย์ไปเพื่อจะตรวจดูว่าเป็นทรัพย์ของจำเลยที่ถูกคนร้ายลักไปหรือไม่ จึงไม่เป็นการกระทำโดยทุจริต(ฎีกาที่ 10139/2557)

               หากปรากฏคำว่า “ทุจริต” ในพระราชบัญญัติหรือระเบียบหรือประกาศต่างๆ โดยพระราชบัญญัติหรือระเบียบหรือประกาศดังกล่าวมิได้ให้ความหมายของคำว่า “ทุจริต” ไว้ และมิได้ใช้คำว่า “โดยทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) จึงต้องใช้ความหมายคำว่า “ทุจริต” ตามพจนานุกรม คือ ประพฤติชั่ว โกง ไม่ซื่อตรง(ฎีกาที่ 6945/255, 6795/2543, 5605/2542)

              

อ้างอิง

หยุด แสงอุทัย. กฎหมายอาญา ภาค  2 3 , พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2548.