ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

               มาตรา 144 เมื่อศาลใดมีคำพิพากษา หรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือในประเด็นข้อใดแห่งคดีแล้ว ห้ามมิให้ดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้นอันเกี่ยวกับคดีหรือ ประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วนั้น เว้นแต่กรณีจะอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วย

               (1) การแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยอื่น ๆ ตามมาตรา 143

               (2) การพิจารณาใหม่แห่งคดีซึ่งได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินไปฝ่ายเดียว ตามมาตรา 209  และคดีที่เอกสารได้สูญหายหรือบุบสลายตามมาตรา 53

               (3) การยื่น การยอมรับ หรือไม่ยอมรับ ซึ่งอุทธรณ์หรือฎีกาตามมาตรา 229 และ 247 และการดำเนินวิธีบังคับชั่วคราวในระหว่างการยื่นอุทธรณ์ หรือฎีกาตามมาตรา 254 วรรคสุดท้าย

               (4) การที่ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ส่งคดีคืนไปยังศาลล่างที่ได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้น เพื่อให้พิพากษาใหม่หรือพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามมาตรา 243

               (5) การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามมาตรา 271

               ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิในอันที่จะบังคับตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 16 และ 240 ว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาโดยศาลอื่นแต่งตั้ง

 

คำอธิบาย

               การดำเนินกระบวนพิจารณาพิจารณาซ้ำ เกิดขึ้นได้มี 2 กรณี คือ

               1.ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำกับคดีอื่น

                              1.1 ดำเนินกระบวนพิจาณาซ้ำกับคดีอื่นบางประเด็น

                                             เมื่อศาลมีคำพิพากษาในประเด็นใดแล้ว คำพิพากษาย่อมผูกพันคู่ความตาม ป.วิ.พ.มาตรา 145

                              1.2 ดำเนินกระบวนพิจาณาซ้ำกับคดีอื่นทั้งคดี

                                             1.2.1 คู่ความทั้งสองคดีเป็นคู่ความเดียวกัน

                                             1.2.2 ประเด็นทั้งสองคดีเป็นประเด็นเดียวกัน

                                             1.2.3 มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดอีกคดีหนึ่งแล้ว

               2.การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำประเด็นในคดีเดียวกัน

                              2.1 ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในประเด็นแห่งคดีบางประเด็น

                              2.2 ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในประเด็นตามคำร้องคำขอ

                              2.3 ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในประเด็นในชั้นบังคับคดี

 

               ฎีกาที่ 91/2562 ปัญหาเรื่องฟ้องโจทก์เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำตาม ป.วิ.พ. มาตรา 144 หรือไม่นั้น เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ถึงแม้จำเลยจะมิได้ให้การต่อสู้ในปัญหาข้อนี้ไว้ แต่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น จำเลยชอบที่จะยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาดังกล่าวตาม ป.วิ.พ. มาตรา 24 ได้ ไม่ถือเป็นเรื่องนอกประเด็นตามคำให้การ

 

อ้างอิง

วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์. กฎหมายวิแพ่งพิสดาร เล่ม 1. ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564. กรุงเทพฯ:             สำนักพิมพ์แสงจันทร์การพิมพ์, 2563.