ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

               มาตรา 137 ทรัพย์ หมายความว่า วัตถุมีรูปร่าง

               มาตรา 138 ทรัพย์สิน หมายความรวมทั้งทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้

 

คำอธิบาย

               1.วัตถุไม่มีรูปร่าง หมายถึง สิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า จับต้องหรือสัมผัสไม่ได้ และยังได้แก่ทรัพยสิทธิและสิทธิต่าง ๆ อันเกี่ยวกับทรัพย์และทรัพย์สินซึ่งกฎหมายรองรับ เช่น กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง ทรัพย์สินทางปัญญา  เป็นต้น

               2. อาจมีราคา หมายถึง ราคาที่มีคุณค่าในตัวทรัพย์นั้นเอง และราคาที่หมายถึงคุณค่าในทางเศรษฐกิจ

               3. ทรัพย์สิน ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา

               ฎีกาที่ 1174/2487 หุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทจำกัด เป็นทรัพย์สิน

                    ฎีกาที่ 2855/2519 สิทธิทำเหมืองแร่ในที่ดินเป็นทรัพย์สิน

               ฎีกาที่ 5466/2539(ประชุมใหญ่) สิทธิเช่าซื้อที่ดินพร้อมอาคารที่การเคหะแห่งชาติ เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง

               ฎีกาที่ 12115/2555 สิทธิการเช่าเป็นทรัพย์สิน

               ฎีกาที่ 258/2560 สิทธิการเช่าที่ราชพัสดุเป็นทรัพย์สิน

               4. ทรัพย์สินลักษณะพิเศษ คือ ทรัพย์สินทางปัญญา

               ฎีกาที่ 846/2536 ลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ เมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติให้สิทธิแก่ผู้ใดได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในการครอบครองปรปักษ์ จำเลยจึงไม่อาจอ้างการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในเพลงพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ได้

               ฎีกาที่ 9544/2542 เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่ง

 

อ้างอิง

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. รวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 เล่มที่ 1.