ประมวลกฎหมายอาญา

               มาตรา 288 ผู้ใดฆ่าผู้อื่น ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี

 

หมายเหตุ

               1. องค์ประกอบความผิด

                              1.1 ผู้ใด

                              1.2 ฆ่า

                              1.3 ผู้อื่น

                              1.4 โดยเจตนา(องค์ประกอบภายใน)

               2. คำว่า “ผู้ใด” หมายถึง บุคคลธรรมดา

               3. คำว่า “ฆ่า” หมายถึง ทำให้ตายโดยไม่จำกัดวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึงการงดเว้นการที่จักต้องกระทำเพื่อป้องกันผลนั้นด้วย

                    4. คำว่า “ผู้อื่น” หมายถึง บุคคลอื่น ดังนั้น การฆ่าตัวตาย แต่ไม่ตายก็ไม่มีความผิด

               5. องค์ประกอบภายใน ได้แก่เจตนา ตามมาตรา 59 คือ 1.เจตนาประสงค์ต่อผล 2.เจตนาย่อมเล็งเห็นผล

               เจตนาย่อมเล็งเห็นผล คือ เล็งเห็นได้ว่าผลนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน เท่าที่จิตใจของบุคคลในฐานะเช่นนั้นจะเล็งเห็นได้ การกระทำใดจะเป็นเล็งเห็นผลหรือไม่ จะต้องพิจารณาเป็นเรื่อง ๆ ไป โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายเรื่องประมาทด้วย

               6. การกระทำตามมาตรา 288 จะต้องมีผลของการกระทำความผิด คือความตายเกิดขึ้นจากการฆ่า จึงจะถือว่าเป็นความผิดสำเร็จ

 

 

อ้างอิง

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. รวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 72 ปีการศึกษา2562 เล่มที่ 2.