ประมวลกฎหมายอาญา

               มาตรา 4 ผู้ใดกระทำความผิดในราชอาณาจักร ต้องรับโทษตามกฎหมาย

               การกระทำความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทย ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด ให้ถือว่ากระทำความผิดในราชอาณาจักร

 

หมายเหตุ

               1. มาตรา 4 วรรคแรก

               คำว่า “ในราชอาณาจักร” หมายถึงทะเลอาณาเขตด้วย ซึ่งวัดจากเส้นฐานห่างจากฝั่งดินแดนประเทศไทยไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล

               การกระทำความผิดในราชอาณาจักร หมายถึง การกระทำความผิดที่ครบองค์ประกอบภายนอกทั้งหมดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร ส่วนผลของการกระทำความผิดจะเกิดขึ้นในหรือนอกราชอาณาจักก็ได้

               ฎีกาที่ 8335/2547 ขณะที่เจ้าพนักงานตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษ จำเลยลงจากเครื่องบินมาอยู่ในอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานกรุงเทพ เพื่อจะไปขึ้นเครื่องบินอีกลำหนึ่ง จำเลยจึงเข้ามาในราชอาณาจักรไทยแล้ว เมื่อจำเลยมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งตามกฎหมายไทยบัญญัติว่าเป็นความผิด จำเลยจึงเป็นผู้กระทำความผิดในราชอาณาจักรต้องรับโทษตามกฎหมายไทยตาม ป.อ. มาตรา 4

               2. มาตรา 4 วรรคสอง

               คำว่า “ไม่ว่าอยู่ ณ ที่ใด” หมายถึง สถานอื่นซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักร

               ฎีกาที่ 2670/2535 เหตุเกิดขึ้นในเรือไทยเป็นการกระทำความผิดในราชอาณาจักร

                    3. ฎีกาที่ 3223/2525 บุคคลที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยย่อมจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายมหาชนหรือกฎหมายเอกชนโดยเฉพาะในทางอาญา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 4 บัญญัติว่าผู้ใดกระทำผิดในราชอาณาจักรต้องรับโทษตามกฎหมาย

               ส่วนในทางแพ่งข้อขัดแย้งระหว่างบุคคลต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในบางกรณีหากมีปัญหาว่าจะใช้กฎหมายของประเทศใดบังคับ ก็ต้องเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายฯ