ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

               มาตรา 71 คำให้การนั้น ให้ฝ่ายที่ให้การนำต้นฉบับยื่นไว้ต่อศาลพร้อมด้วยสำเนาสำหรับให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง หรือคู่ความอื่น ๆ รับไปโดยทางเจ้าพนักงานศาล

               คำร้องเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การนั้น ให้เจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่งให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือคู่ความอื่น ๆ โดยฝ่ายที่ยื่นคำร้องเป็นผู้มีหน้าที่จัดการนำส่ง

 

หมายเหตุ

               คำคู่ความหรือเอกสารที่คู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องมารับไปเองจากเจ้าพนักงาน

               1. คำให้การ

 

               คำคู่ความหรือเอกสารที่เจ้าพนักงานศาลมีหน้าที่ส่ง

               1. คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การ