ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

               มาตรา 1646 บุคคลใดจะแสดงเจตนาโดยพินัยกรรมกำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตนเอง หรือในการต่าง ๆ อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนตายก็ได้

 

หมายเหตุ

               ฎีกาที่ 5143/2563 บทบัญญัติแห่งมาตรา 1646 มีความหมายชัดเจนว่า บุคคลจะทำพินัยกรรมกำหนดการเผื่อตายได้ก็แต่เฉพาะทรัพย์สินของตนเองเท่านั้น โดยไม่อาจทำพินัยกรรมกำหนดการเผื่อตายในทรัพย์สินของผู้อื่นได้