ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

               มาตรา 84/1 คู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนคำคู่ความของตน ให้คู่ความฝ่ายนั้นมีภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้น แต่ถ้ามีข้อสันนิษฐานไว้ในกฎหมายหรือมีข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็นซึ่งปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ์เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใด คู่ความฝ่ายนั้นต้องพิสูจน์เพียงว่าตนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งการที่ตนจะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนั้นครบถ้วนแล้ว

 

หมายเหตุ

               คู่ความมีภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเท่านั้น ฎีกาที่ 295/2516 กฎมหาเถรสมาคมไม่ใช่กฎหมาย เมื่อคดีมีประเด็นโต้เถียงกัน ย่อมเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่คู่ความจะต้องนำสืบว่ากฎมหาเถรสมาคมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีอยู่อย่างไร

 

1. ข้อสันนิษฐานในกฎหมาย 

               1.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

                              1.1.1 มาตรา 437

                              1.1.2 มาตรา 1367, 1369, 1370, 1372

                              1.1.3 มาตรา 1373

                              1.1.4 มาตรา 1357

                              1.1.5 มาตรา

                              1.1.6 มาตรา 1474 วรรคสอง

                              1.1.7 มาตรา 877 วรรคสอง

                              1.1.8 มาตรา 327

                              1.1.9 มาตรา 900

               1.2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

                              1.2.1 มาตรา 127

               1.3 พ.ร.บ.รถยนต์

2.ข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็นซึ่งปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ์

               เช่น ฎีกาที่ 1320/2559 เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าต้นเพลิงเกิดจากบ้านของจำเลยแล้วไฟไหม้ลุกลามไปไหม้บ้านของโจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์จึงได้รับประโยชน์จากข้อกฎหมายตาม ป.วิ.พ. มาตรา 84/1 โดยกรณีนี้ศาลฎีกาเห็นว่า การที่ต้นเพลิงเกิดจากบ้านของจำเลยแล้วไฟไหม้ลุกลามไปไหม้บ้านของโจทก์ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบเพราะถือว่าเป็นข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็นซึ่งปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ์เป็นคุณแก่โจทก์ จำเลยมีหน้าที่ต้องพิสูจน์เพื่อหักล้างข้อสันนิษฐานดังกล่าว