ประมวลกฎหมายอาญา

               มาตรา 1 ในประมวลกฎหมายนี้

               (10) “ลายมือชื่อหมายความรวมถึงลายพิมพ์นิ้วมือและเครื่องหมายซึ่งบุคคลลงไว้แทนลายมือชื่อของตน