ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

               มาตรา 878 ค่าใช้จ่ายในการตีราคาวินาศภัยนั้น ท่านว่าผู้รับประกันภัยต้องเป็นผู้ออกใช้

 

หมายเหตุ

               ฎีกาที่ 3019/ 2562 ค่าสำรวจภัยเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของโจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยเองไม่ใช่ค่าเสียหายจากการทำละเมิดโดยตรง โจทก์ต้องออกใช้เอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 878