ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

               มาตรา 322 ภายใต้บังคับมาตรา 323 และมาตรา 324 บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาย่อมไม่กระทบกระทั่งถึงทรัพยสิทธิ บุริมสิทธิ สิทธิยึดหน่วง หรือสิทธิอื่นซึ่งบุคคลภายนอกมีอยู่เหนือทรัพย์สินหรืออาจร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินนั้นตามกฎหมาย

 

หมายเหตุ

               ฎีกาที่ 57/2564 เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเป็นเงินที่ผู้ร้องจ่ายให้แก่จำเลย ไม่ใช่เงินอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใดในฐานะนายจ้างที่จำเลยปฏิบัติหน้าที่อยู่จ่ายให้แก่จำเลยตามความในมาตรา 42/1 แห่ง พ.รบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 ข้อตกลงตามสัญญากู้ที่จำเลยยินยอมให้ผู้ร้องหักเงินจากบัญชีเงินฝากของจำเลยชำระหนี้เงินกู้ที่จำเลยมีต่อผู้ร้อง มิใช่เป็นข้อตกลงในเรื่องเกี่ยวกับเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน ผู้ร้องจึงไม่อาจนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่จำเลยมีสิทธิได้รับจากผู้ร้องไปหักชำระหนี้ที่จำเลยมีต่อผู้ร้องโดยอาศัยข้อตกลงดังกล่าวได้การขอให้นำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนมาหักชำระหนี้ได้กระทำภายหลังจากที่ผู้ร้องได้รับหนังสืออายัดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนปี 2561 จากเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ผู้ร้องจึงไม่อาจหักเงินดังกล่าวได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 316 วรรคสอง หนี้ที่จำเลยมีต่อผู้ร้องเป็นเพียงหนี้กู้ยืมไม่ใช่หนี้บุริมสิทธิตาม ป.วิ.พ. มาตรา 322 และมาตรา 324 ผู้ร้องจึงไม่ใช่เจ้าหนี้บุริมสิทธิเหนือเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของจำเลยในอันที่จะนำไปหักชำระหนี้ให้แก่ผู้ร้องก่อน

               ฎีกาที่ 2631/2564 ผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกยื่นคำร้องเข้ามาในชั้นบังคับคดีว่า ที่ดินเป็นสินสมรสระหว่างผู้ร้องกับจำเลยที่ 1 โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดออกขายทอดตลาดได้เงินจำนวน 540,000 บาท ขอให้กันเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดที่ดินกึ่งหนึ่งแก่ผู้ร้อง เท่ากับเป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงว่าที่ดินพิพาทเป็นสินสมรสที่ผู้ร้องมีกรรมสิทธิ์ด้วยกึ่งหนึ่ง และนับได้ว่าเป็นสิทธิอื่นๆ ที่ผู้ร้องอาจขอให้บังคับเหนือ ทรัพย์สินนั้นได้ตามกฎหมาย ซึ่งการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้นย่อมไม่กระทบกระทั่งถึงสิทธิของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 322 ซึ่งตามกฎหมาย มิได้กำหนดระยะเวลาไว้ เมื่อไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้จัดทำบัญชีและส่งคำบอกกล่าวให้โจทก์หรือเจ้าหนี้รายอื่นมาตรวจสอบ และจ่ายเงิน การบังคับคดียังไม่เสร็จสิ้นลง ผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำร้องขอกันส่วนเข้ามาในชั้นบังคับคดีได้ แม้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอกันส่วนพ้นกำหนดเวลา 15 วัน นับแต่วันขายทอดตลาดก็ตาม