ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

               มาตรา 179 การให้สัตยาบันแก่โมฆียะกรรมนั้น จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้กระทำภายหลังเวลาที่มูลเหตุให้เป็นโมฆียะกรรมนั้นหมดสิ้นไปแล้ว

               บุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลวิกลจริต ผู้กระทำนิติกรรมอันเป็นโมฆียะตามมาตรา 30 จะให้สัตยาบันแก่โมฆียะกรรมได้ต่อเมื่อได้รู้เห็นซึ่งโมฆียะกรรมนั้นภายหลังที่บุคคลนั้นพ้นจากการเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือในขณะที่จริตของบุคคลนั้นไม่วิกล แล้วแต่กรณี

               ทายาทของบุคคลผู้ทำนิติกรรมอันเป็นโมฆียะ จะให้สัตยาบันแก่โมฆียะกรรมได้นับแต่เวลาที่ผู้ทำนิติกรรมนั้นถึงแก่ความตาย เว้นแต่สิทธิที่จะบอกล้างโมฆียะกรรมของผู้ตายนั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว

               บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับ ถ้าการให้สัตยาบันแก่โมฆียะกรรมกระทำโดยผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์

 

หมายเหตุ

               ฎีกาที่ 8515/2538 ในขณะที่จำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาท จำเลยเป็นคนวิกลจริตโดยที่ศาลยังมิได้มีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถและโจทก์รู้อยู่แล้วว่าจำเลยเป็นคนวิกลจริตในขณะนั้น สัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าวจึงเป็นโมฆียะ ทายาทของจำเลยจะให้สัตยาบันแก่สัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทซึ่งจำเลยได้ กระทำขึ้นได้ต่อเมื่อจำเลยผู้ทำนิติกรรมอันเป็นโมฆียะได้ถึงแก่ความตายก่อนมีการบอก ล้างโมฆียะกรรมนั้น 

               เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยยังไม่ถึงแก่ความตาย ทายาทของจำเลยก็ไม่อาจให้สัตยาบันได้ เมื่อนาย ฉ. ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลของจำเลยภายหลังโจทก์ฟ้องคดีนี้แล้ว ไม่ปรากฏว่า นาย ฉ. ได้ให้สัตยาบันแก่สัญญาดังกล่าวมาก่อน เช่นนี้ นาย ฉ. มีสิทธิบอกล้างสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 175 (2) และเมื่อบอกล้างแล้ว สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาท จึงตกเป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรกตาม ป.พ.พ. มาตรา 176 การกับสู่ฐานะเดิมของคู่กรณีของโมฆียะกรรมซึ่งถูกบอกล้างเป็นโมฆะมาแต่ เริ่มแรกนั้นต้องเป็นกรณีที่ได้ใช้สิทธิเรียกร้องเพี่อกลับคืนสู่ฐานะเดิม เมื่อโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาท มิได้ใช้สิทธิเรียกร้องขอกลับคืนสู่ฐานะเดิม ตาม ป.พ.พ. มาตรา 176 ย่อมไม่มีเหตุที่ศาลจะพิพากษาให้จำเลยคืนเงินมัดจำบางส่วนพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์