ประมวลกฎหมายอาญา

               มาตรา 79 ในคดีที่มีโทษปรับสถานเดียว ถ้าผู้ที่ต้องหาว่ากระทำความผิด นำค่าปรับในอัตราอย่างสูงสำหรับความผิดนั้นมาชำระก่อนที่ศาลเริ่มต้นสืบพยาน ให้คดีนั้นเป็นอันระงับไป

 

หมายเหตุ

               คดีที่มีโทษปรับสถานเดียวในประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ มาตรา 367, 369, 370, 371, 372, 373, 375, 378, 385, 386, 387, 388, 395, 396 และ 397 วรรคหนึ่ง และนำไปใช้กับกฎหมายอื่นๆ ด้วย