ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

               มาตรา 806 ตัวการซึ่งมิได้เปิดเผยชื่อจะกลับแสดงตนให้ปรากฏและเข้ารับเอาสัญญาใด ๆ ซึ่งตัวแทนได้ทำไว้แทนตนก็ได้ แต่ถ้าตัวการผู้ใดได้ยอมให้ตัวแทนของตนทำการออกหน้าเป็นตัวการไซร้ ท่านว่าตัวการผู้นั้นหาอาจจะทำให้เสื่อมเสียถึงสิทธิของบุคคลภายนอกอันเขามีต่อตัวแทน และเขาขวนขวายได้มาแต่ก่อนที่รู้ว่าเป็นตัวแทนนั้นได้ไม่

 

หมายเหตุ

               ฎีกาที่ 9033/2559 จำเลยมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนดที่ดินเป็นการมีชื่อแทนในส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง จำเลยมีฐานะเป็นตัวแทนของผู้ร้องในส่วนที่เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้ร้อง และผู้ร้องอยู่ในฐานะเป็นตัวการซึ่งมิได้เปิดเผยชื่อ การที่จำเลยซึ่งมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินพร้อมด้วยสิ่งปลูกสร้างไปจำนองไว้แก่โจทก์ ต้องถือว่าผู้ร้องยอมให้จำเลยทำการออกหน้าเป็นตัวการในการจำนอง ผู้ร้องหาอาจจะทำให้เสื่อมเสียถึงสิทธิของโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอันเขามีต่อจำเลยซึ่งเป็นตัวแทนและโจทก์ขวนขวายได้มาแต่ก่อนที่รู้ว่าจำเลยเป็นตัวแทนนั้นได้ไม่ ตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 806 การจำนองที่จำเลยทำไว้กับโจทก์ย่อมมีผลผูกพันกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่วนของผู้ร้องด้วย ผู้ร้องไม่มีสิทธิขอให้กันส่วน

               ฎีกาที่ 2115/2565 โจทก์เป็นเพียงเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยมิได้มีนิติสัมพันธ์กับจำเลยในฐานะตัวแทนของผู้ร้องเกี่ยวกับที่ดินพิพาทอันจะก่อให้เกิดสิทธิใดๆ ในที่ดินพิพาทนอกเหนือจากสิทธิบังคับคดีในฐานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งเป็นเจ้าหนี้สามัญ โจทก์จึงมิใช่บุคคลภายนอกที่ขวนขวายได้สิทธิอันมีต่อจำเลยมาก่อนที่จะรู้ว่าจำเลยเป็นตัวแทนของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 806 โจทก์ย่อมไม่อาจนำยึดที่ดินพิพาทให้เป็นที่เสียหายแก่ผู้ร้องซึ่งเป็นตัวการให้จำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทแทนผู้ร้องได้

               ฎีกาที่ 8477/2563 โจทก์เป็นเจ้าหนี้สามัญตามคำพิพากษา จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันการเช่าซื้อกับโจทก์ จำเลยที่ 2 มีนิติสัมพันธ์กับโจทก์โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำที่จำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนของผู้ร้องในการถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์พิพาท โจทก์จึงไม่ได้อยู่ในฐานะบุคคลภายนอกที่จะได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 806