ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

               มาตรา 36 ถ้าเหตุที่ศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถได้สิ้นสุดไปแล้ว ให้นำบทบัญญัติมาตรา 31 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 

หมายเหตุ

               (รอการอัพเดทคำพิพากษาศาลฎีกา)