ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

               มาตรา 39 ถ้าภูมิลำเนาไม่ปรากฏ ให้ถือว่าถิ่นที่อยู่เป็นภูมิลำเนา

 

หมายเหตุ

               (รอการอัพเดทคำพิพากษาศาลฎีกา)