ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

               มาตรา 45 ภูมิลำเนาของคนไร้ความสามารถ ได้แก่ภูมิลำเนาของผู้อนุบาล

 

หมายเหตุ

               (รอการอัพเดทคำพิพากษาศาลฎีกา)