ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

               มาตรา 47 ภูมิลำเนาของผู้ที่ถูกจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลหรือตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่เรือนจำหรือทัณฑสถานที่ถูกจำคุกอยู่ จนกว่าจะได้รับการปล่อยตัว          

 

หมายเหตุ

               (รออัพเดทคำพิพากษาศาลฎีกา)