ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

               มาตรา 58 ความเป็นผู้จัดการทรัพย์สินย่อมสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้

               (1) ผู้ไม่อยู่นั้นกลับมา

               (2) ผู้ไม่อยู่นั้นมิได้กลับมาแต่ได้จัดการทรัพย์สินหรือตั้งตัวแทนเพื่อจัดการทรัพย์สินของตนแล้ว

               (3) ผู้ไม่อยู่ถึงแก่ความตายหรือศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ

               (4) ผู้จัดการทรัพย์สินลาออกหรือถึงแก่ความตาย

               (5) ผู้จัดการทรัพย์สินเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

               (6) ผู้จัดการทรัพย์สินเป็นบุคคลล้มละลาย

               (7) ศาลถอดถอนผู้จัดการทรัพย์สิน