ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

               มาตรา 275 ถ้าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะขอให้มีการบังคับคดี ให้ยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาลให้บังคับคดีโดยระบุให้ชัดแจ้งซึ่ง

               (1) หนี้ที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษายังมิได้ปฏิบัติตามคำบังคับ

               (2) วิธีการที่ขอให้ศาลบังคับคดีนั้น

               ในระหว่างที่ศาลยังมิได้กำหนดวิธีการบังคับคดีตามที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีคำขอตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีเหตุจำเป็น เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาลให้มีคำสั่งกำหนดวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของตนไว้ก่อนก็ได้ และถ้าศาลเห็นสมควร จะมีคำสั่งอนุญาตโดยไม่ต้องไต่สวนก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ลูกหนี้ตามคำพิพากษาอาจยื่นคำขอโดยพลันให้ศาลยกเลิกคำสั่งอนุญาตดังกล่าวได้ คำขอเช่นว่านี้อาจทำเป็นคำขอฝ่ายเดียวโดยได้รับอนุญาตจากศาล และถ้าศาลเห็นสมควรจะมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งอนุญาตนั้นโดยไม่ต้องไต่สวนก็ได้ คำสั่งของศาลตามวรรคนี้ให้เป็นที่สุด

               ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาตามวรรคสองแล้ว คำสั่งนั้นยังคงมีผลต่อไปเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล

 

หมายเหตุ

1.         หนี้ที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษายังมิได้ปฏิบัติตามคำบังคับ(มาตรา 275 (1)); ข้อตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความ หากจำเลยผิดนัดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อหนึ่งข้อใดในสัญญาจำเลยยินยอมให้โจทก์บังคับคดีได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยจำเลยต้องเริ่มชำระเงินงวดแรกภายในวันที่ 31 มกราคม 2558 แต่จำเลยนำเงินมาวางศาลชั้นต้นชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 จำเลยผู้เป็นลูกหนี้จึงตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 204 วรรคสอง(ฎีกาที่ 2900/2559), คำขอออกหมายบังคับคดีของโจทก์ได้ระบุไว้ว่าจำเลยทั้งสี่ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาชำระหนี้ให้โจทก์แต่ประการใดแสดงว่าในขณะที่โจทก์ขอออกหมายบังคับคดียังมีหนี้ค้างชำระอยู่เต็มจำนวนตามคำพิพากษา ถือได้ว่าคำขอของโจทก์ได้ระบุจำนวนหนี้ที่ยังมิได้ชำระแล้ว(ฎีกาที่ 10209/2553)

2.         คำขอให้บังคับคดีต้องระบุโดยชัดแจ้งซึ่งวิธีการที่ขอให้ศาลบังคับคดีนั้น(มาตรา 274 (2)); คำร้อง ของโจทก์ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีระบุแต่เพียงว่า ขอศาลได้โปรดออกหมายบังคับคดีเพื่อให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาเท่านั้น หาได้ระบุโดยชัดแจ้งว่าจะบังคับคดีแก่จำเลยด้วยวิธีการอย่างไร คำร้องของโจทก์จึงไม่ชอบด้วย ป.วิ.พ.มาตรา 275 (2) ชอบที่จะยกคำร้อง(ฎีกาที่ 4053/2532), กรณีที่โจทก์ขอให้ยึดทรัพย์สินอื่นเพิ่มเติมของจำเลยในครั้งต่อ ๆ มา โดยทราบรายละเอียดของทรัพย์สินที่จะขอให้ยึดเพิ่มเติมแล้วนั้น หาจำต้องปฏิบัติตาม ป.วิ.พ. มาตรา 275 ไม่(ฎีกาที่ 4300/2558)