ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

               มาตรา 406 บุคคลใดได้มาซึ่งทรัพย์สิ่งใดเพราะการที่บุคคลอีกคนหนึ่งกระทำเพื่อชำระหนี้ก็ดี หรือได้มาด้วยประการอื่นก็ดี โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ และเป็นทางให้บุคคลอีกคนหนึ่งนั้น เสียเปรียบไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นจำต้องคืนทรัพย์ให้แก่เขา อนึ่ง การรับสภาพหนี้สินว่ามีอยู่หรือหาไม่นั้น ท่านก็ให้ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อชำระหนี้ด้วย

               บทบัญญัติอันนี้ท่านให้ใช้บังคับตลอดถึงกรณีที่ได้ทรัพย์มา เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิได้มีได้เป็นขึ้น หรือเป็นเหตุที่ได้สิ้นสุดไปเสียก่อนแล้วนั้นด้วย

 

หมายเหตุ

               1.มีการได้มาซึ่งทรัพย์สิ่งใด

                              1.1 ได้มาโดยการชำระหนี้

                              1.2 ได้มาโดยประการอื่น

                                             หมายถึง ได้มาจากการกระทำของตัวผู้ได้มาเอง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เข้าลักษณะละเมิด

               2.โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมาย

                              หมายถึง การไม่มีฐานทางกฎหมายใด ๆ ที่จะรับรองสิทธิของผู้รับทรัพย์สิ่งใด

               3. เป็นทางให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบ

                              หมายถึง ผู้ได้ลาภมีกองทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ส่วนผู้เสียลาภทำให้กองทรัพย์สินลดน้อยถอยลง

               4.ไม่มีทางแก้ตามกฎหมายอื่น

                              หมายถึง จะต้องไม่มีทางแก้ตามกฎหมายอื่นแล้ว ซึ่งหลักลาภมิควรได้เป็นหลักกว้าง ๆ สามารถรองรับได้ทุกกรณีที่ไม่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้