ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

               มาตรา 234 ถ้าศาลชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์อาจอุทธรณ์คำสั่งศาลนั้นไปยังศาลอุทธรณ์โดยยื่นคำขอเป็นคำร้องต่อศาลชั้นต้น และนำค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาลและนำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลภายในกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่ง

 

หมายเหตุ

               การอุทธรณ์คำสั่งที่ปฏิเสธไม่รับอุทธรณ์ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 234 กำหนดให้ทำเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ ต้องทำเป็นคำร้อง(ฎีกาที่ 451/2549)