อุทธรณ์ที่ต้องทำเป็น “คำร้อง” ในคดีแพ่งและคดีอาญา
1. ป.วิ.พ.มาตรา ๒๓๔; การอุทธรณ์คำสั่งที่ปฏิเสธไม่รับอุทธรณ์ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 234 กำหนดให้ทำเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ ต้องทำเป็นคำร้อง(ฎีกาที่ 451/2549)
2. ป.วิ.อ.มาตรา ๑๑๙ ทวิ; คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
3. ป.วิ.อ.มาตรา ๑๙๘ ทวิ; คำร้องอุทธรณ์คำสั่งปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์
4. ป.วิ.อ.มาตรา ๒๒๔; คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่ยอมรับฎีกา