ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

               มาตรา 4 ทวิ คำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิหรือประโยชน์อันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ ให้เสนอต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาล ไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ หรือต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล

 

คำอธิบาย

               ศาลที่จะรับคำฟ้อง คือศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาล

 

               คำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง คดีพิพาทเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งหมายจะ

บังคับเอากับอสังหาริมทรัพย์นั้นโดยตรง ในคำฟ้องต้องมีคำขอท้ายฟ้องที่ต้องจัดการหรือ

บังคับเอากับอสังหาริมทรัพย์นั้น เช่น ฟ้องให้จดทะเบียนตามสัญญาจะซื้อขาย

               ฎีกาที่ 1115/2523 คดีฟ้องให้จดทะเบียนโอนที่ดินตามสัญญาจะซื้อขาย เป็นคดีเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์

               ฎีกาที่ 1134/2514 ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากบ้านพิพาท เป็นคำฟ้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เสนอคำฟ้องต่อศาลที่บ้านพิพาทตั้งอยู่ในเขตศาลได้

 

               คำฟ้องเกี่ยวด้วยสิทธิอันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง คดีที่มิได้พิพาทกันในตัวอสังหาริมทรัพย์โดยตรง แต่เป็นกรณีที่อสังหาริมทรัพย์ก่อให้เกิดสิทธิแก่เจ้าของหรือเกิดทรัพยสิทธิอย่างอื่น และต่อมาเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธินั้น

               คำฟ้องเกี่ยวด้วยประโยชน์อันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง กรณีที่ผู้มีสิทธิในอสังหาริมทรัพย์นำอสังหาริมทรัพย์นั้นออกหาประโยชน์ เช่น ฟ้องเรียกค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์

 

อ้างอิง

ปาริชาติ ม่วงศิริ. http://human.bsru.ac.th/e-learning/@PWP%20to%20PDF/57%20PDF%20Law/57%20Law%20Parichart%202104306.pdf