ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

               มาตรา 4 ในคดีอาญาซึ่งผู้เสียหายเป็นหญิงมีสามี หญิงนั้นมีสิทธิฟ้องคดีได้เองโดยมิต้องได้รับอนุญาตของสามีก่อน

               ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 5 (2) สามีมีสิทธิฟ้องคดีอาญาแทนภริยาได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากภริยา

 

หมายเหตุ

               ฎีกาที่ 1227/2498 สามีย่อมมีสิทธิฟ้องคดีแทนภรรยาซึ่งเป็นผู้เสียหายได้ในเมื่อภรรยาได้ทำหนังสืออนุญาตไว้โดยชัดแจ้งแล้ว แม้ว่าภรรยาจะมิได้ถึงตาย หรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการได้เองก็ตาม