ประมวลกฎหมายอาญา

               มาตรา 141 ผู้ใดถอน ทำให้เสียหาย ทำลายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ที่สิ่งใด ๆ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ เพื่อเป็นหลักฐานในการยึด อายัดหรือรักษาสิ่งนั้น ๆ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

หมายเหตุ

               ฎีกาที่ 17/2506 ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 67 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 141 เป็นเรื่องซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานได้ปฏิบัติการไปตามหน้าที่ แต่คดีเรื่องนี้พนักงานที่ดินซึ่งไปทำแผนที่พิพาทเป็นแต่บุคคลที่ศาลขอร้องให้ไปทำแผนที่ในฐานผู้ชำนาญหรือมีความรู้ในทางนี้ มิใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวไว้ในมาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพราะพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวแล้วหมายถึงเจ้าพนักงานซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน ฉะนั้น พนักงานที่ดินผู้ไปทำแผนที่พิพาทมิได้ปฏิบัติในหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน จึงไม่ใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 67 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และก็ไม่ใช่เจ้าพนักงานของศาล หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจปฏิบัติการตามหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานในการยึดอายัดหรือรักษาสิ่งใด ๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 141 การกระทำของจำเลยยังไม่เป็นผิด