ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

               มาตรา 193/1 การนับระยะเวลาทั้งปวง ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งลักษณะนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมาย คำสั่งศาล ระเบียบข้อบังคับ หรือนิติกรรมกำหนดเป็นอย่างอื่น

 

หมายเหตุ

               ตามมาตรา 193/1 เป็นการนับระยะในกิจการทั่ว ๆ ไป ( ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ หนังสือ คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ระยะเวลาและอายุความ พิมพ์ครั้งที่ 10, หน้า 18.)

               ฎีกาที่ 1871/2534 อายุความเป็นระยะเวลาอย่างหนึ่ง ดังนั้น การนับอายุความเป็นปีจึงต้องมิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลารวมคำนวณเข้าด้วย ระยะเวลาที่นับนั้นจึงต้องสิ้นสุดลงในวันก่อนหน้าจะถึงวันแห่งปีสุดท้ายอันเป็นวันตรงกับวันเริ่มระยะเวลา