ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

               มาตรา 193/2 การคำนวณระยะเวลา ให้คำนวณเป็นวัน แต่ถ้ากำหนดเป็นหน่วยเวลาที่สั้นกว่าวัน ก็ให้คำนวณตามหน่วยเวลาที่กำหนดนั้น

 

หมายเหตุ

               หน่วยเวลาที่สั้นกว่าวัน เช่น ชั่วโมง นาที เป็นต้น