ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

               มาตรา 42 ถ้าบุคคลใดได้เลือกเอาถิ่นใด โดยมีเจตนาปรากฏชัดแจ้งว่าจะให้เป็นภูมิลำเนาเฉพาะการเพื่อทำการใด ให้ถือว่าถิ่นนั้นเป็นภูมิลำเนาเฉพาะการสำหรับการนั้น

 

หมายเหตุ

               (รอการอัพเดทคำพิพากษาศาลฎีกา)