ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

               มาตรา 43 ภูมิลำเนาของสามีและภริยา ได้แก่ถิ่นที่อยู่ที่สามีและภริยาอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา เว้นแต่สามีหรือภริยาได้แสดงเจตนาให้ปรากฏว่ามีภูมิลำเนาแยกต่างหากจากกัน

 

หมายเหตุ

               (รอการอัพเดทคำพิพากษาศาลฎีกา)