ประมวลกฎหมายอาญา

               มาตรา 76 ผู้ใดอายุตั้งแต่สิบแปดปีแต่ยังไม่เกินยี่สิบปี กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดมาตราส่วนโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นลงหนึ่งในสามหรือกึ่งหนึ่งก็ได้

 

หมายเหตุ

               ฎีกาที่ 1920/2564 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 มิใช่เป็นบทมาตราซึ่งกฎหมายบัญญัติเป็นบทความผิดหรือบทกำหนดโทษ จึงเป็นดุลพินิจของศาล ถ้าเห็นสมควรจะลดมาตราส่วนโทษลงหนึ่งในสาม หรือกึ่งหนึ่ง ก็ได้