ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

               มาตรา 1385 ถ้าโอนการครอบครองแก่กัน ผู้รับโอนจะนับเวลาซึ่งผู้โอนครอบครองอยู่ก่อนนั้นรวมเข้ากับเวลาครอบครองของตนก็ได้ ถ้าผู้รับโอนนับรวมเช่นนั้น และถ้ามีข้อบกพร่องในระหว่างครอบครองของผู้โอนไซร้ ท่านว่าข้อบกพร่องนั้นอาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ผู้รับโอนได้

 

หมายเหตุ

1.         โอนการครอบครอง; มอบการครอบครองโดยการยกให้(ฎีกาที่ 3653/2541), ซื้อขาย(ฎีกาที่ 1981/2556, 4153/2539), การรับมรดกถือเป็นการโอนการครอบครองได้(ฎีกาที่ 12735/2555), สืบสิทธิครอบครองในฐานะทายาท; การยกกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดให้แก่กัน แม้จะไม่ได้จดทะเบียนการโอนก็ตาม แต่ถ้าผู้รับให้ได้เข้าครอบครองถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของโดยความสงบและเปิดเผยตลอดมา เมื่อผู้รับให้ถึงแก่กรรม บุตรของผู้รับให้ได้สืบสิทธิครอบครองต่อมาติดต่อรวมกันเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว บุตรของผู้รับให้ย่อมได้กรรมสิทธิ์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382(ฎีกาที่ 80/2517)

2.         ผู้โอนการครอบครองหรือผู้ครอบครองคนก่อน จะต้องเป็นการครอบครองตาม ป.พ.พ.มาตรา 1382 จนได้กรรมสิทธิ์แล้ว; จำเลยซื้อที่ดินจากผู้ที่ได้ครอบครองเป็นปรปักษ์ต่อโจทก์มากว่า 10 ปี จำเลยครอบครองมา 2 ปี จำเลยก็ได้กรรมสิทธิ์(ฎีกาที่ 170/2499), ท. ครอบครองที่ดินพิพาทซึ่งเป็นบางส่วนของที่ดินที่จำเลยมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นเวลาติดต่อกันกว่าสิบปีแล้ว ท. ย่อมได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครอง เมื่อ ท. ขายที่ดินพิพาทให้โจทก์ในปี 2547 และโจทก์ครอบครองที่ดินพิพาทติดต่อกันมาโดยตลอดมิได้ขาดตอนโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ แสดงว่า ท. เจตนาสละการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิครอบครอง และย่อมนับระยะเวลาที่ ท. ครอบครองที่ดินพิพาทติดต่อกับระยะเวลาที่โจทก์ครอบครองที่ดินพิพาทเข้าด้วยกันได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1385 เมื่อนับเวลาการครอบครองที่ดินพิพาทของ ท. รวมเข้าด้วยแล้วโจทก์จึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382(ฎีกาที่ 1981/2556), แม้ บ.ครอบครองที่ดินโดยมิได้มีการยื้อแย่งจากผู้อื่น หาก ป.ครอบครองปรปักษ์ที่ดินพิพาทก่อนขายให้ผู้ร้อง ผู้ร้องก็สามารถนับระยะเวลาการครอบครองติดต่อกันได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1385(ฎีกาที่ 4153/2539)

3.         กรณีถือว่าเป็นโอนกรรมสิทธิ์ ผู้รับโอนย่อมได้กรรมสิทธิ์ไปด้วย; ล. บิดาหรือปู่ของจําเลยทั้งสี่ ผู้ครอบครองคนก่อนได้ครอบครองปรปักษ์ที่ดินพิพาทของผู้อื่นมาจนได้กรรมสิทธิ์แล้วโอนที่ดินพิพาทให้จําเลยทั้งสี่เป็นทอดๆ มา กรณีมิใช่การโอนการครอบครอง แต่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ให้จําเลยทั้งสี่ จําเลยทั้งสี่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท โจทก์ซึ่งเป็นผู้มีชื่อถือ กรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินพิพาทไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหายจากจําเลยทั้งสี่(ฎีกาที่ 3445-3448/2557)