คำว่า “ใส่ความ” ในความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326

        1. ใส่ความ หมายถึง พูดหรือเขียน; ตำราของ ศ.จิตติ การใส่ความคือเอาความไปใส่เขา แม้ความที่กล่าวนั้นจะเป็นเรื่องจริง

        2. การใส่ความ จะต้องเป็นการยืนยันข้อเท็จจริง; ผู้กระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้น กระทำโดยใส่ความ คือบอกกล่าวพฤติการณ์อันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังเกิดขึ้นอยู่เป็นการยืนยันข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะเป็นความจริงหรือเท็จก็ตาม เป็นการกระทำหาเหตุร้ายหรือกล่าวหาเรื่องร้ายผู้อื่นต่อบุคคลที่สามให้ได้รับความเสียหาย(ฎีกาที่ 3057/2560)

        3. การพิจารณาข้อความที่เป็นหมิ่นประมาทข้อความที่จำเลยกล่าวจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม่ ต้องพิจารณาถึงความรู้สึกของวิญญูชนทั่ว ๆ ไปเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าข้อความที่กล่าวนั้นถึงขั้นที่ทำให้ผู้ถูกหมิ่นประมาทน่าจะเสียชื่อเสียง บุคคลอื่นดูหมิ่น  เกลียดชังหรือไม่   มิใช่พิจารณาตามความรู้สึกของผู้ถูกหมิ่นประมาทแต่ฝ่ายเดียว(ฎีกาที่ 2777/2545)